Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

...

Η εταιρεία ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. υλοποιεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη σωστή και ομαλή λειτουργία βιομηχανικών συγκροτημάτων.

Ειδικότερα:
• Εγκαταστάσεις κίνησης και αυτοματισμού.
• Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων με τις ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
• Κατασκευή και θέση σε λειτουργία ιδιωτικών υποσταθμών Μέσης Τάσης.
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού και ρευματοδοτών για κάθε βιομηχανική χρήση (ψυκτικοί θάλαμοι, εργαστήρια, χώροι παραγωγής, μηχανοστάσια, γραφεία).
• Ηλεκτροφωτισμός κόμβων κυκλοφοριακής σύνδεσης και περιβάλλοντος χώρου.

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης

Υποσταθμός

Εγκατάσταση πίνακα λειτουργίας

Γενικός πίνακας ψυκτικού συγκροτήματος

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θαλάμου

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού διαλογητηρίου